Segítség! Középvezető lettem! - Tematika, Miskolc

1. nap

Délelőtt (9.00 -12.15)

• A középvezetői szerep

Ebben a blokkban tisztázzuk a középvezető helyzetét és mun-kájának fontosságát. Áttekintjük a középvezetői szerepeket. Gyakorlati példákkal mu-tatjuk be a középvezető szerepének megváltozását.

• Szaktudás, készségek, hozzáállás

A rövid blokk célja annak bemutatása, hogy nem elég, ha egy középvezető szakmailag elismert és szaktudása megkérdőjelezhetetlen, ha nem rendelkezik megfelelő készségekkel (kompetenciákkal) és hozzáállással (atti-tűddel) a középvezetői feladatainak ellátásához. A blokk végén a résztvevők a három tulajdonság kiegyensúlyozására kapnak példákat.

• A középvezetői munka két területe

Ebben a blokkban térünk ki a középvezető szervező (menedzseri) és humán oldali (leaderi) szerepeire. Foglalkozunk a vezetői hata-lom forrásaival: a szakértői, a pozícionális, és a személyiségből fakadó hatalom kép-viseletével, módszereivel.

• Középvezető kettős szerepben

Ebben a kiemelt blokkban mutatjuk be a középvezető speciális helyzetét: egyrészt felülről a felső vezetés elvárja, hogy a döntéseiket megértesse és hitelesen átadja beosztottjainak, másrészt alulról a beosztottak tőle várják, hogy érdekeiket határozottan képviselje a felső vezetés felé. E kettős szerep gyakorlati megoldására tapasztalati példákat adunk.

Délután (13.15- 16.30)

• Csapatműködés, csapatvezetés

A blokkban bemutatjuk a csoport (team) és csapat jellegzetességeit, és a csapatszerepeket. Bemutatjuk a csapatkaraktereket, és a kö-zépvezető, mint a csapatot irányító vezető szerepét. Beszélünk a csapatban felmerülő konfliktusokról, azok jó és rossz kezeléséről.

• Csapatműködési gyakorlat

Ennek a gyakorlatnak célja, hogy a résztvevők sajátél-ményen keresztül éljék át egy csapat spontán kialakulásának folyamatát. A bevált gyakorlat választ ad a csapatműködés alapjaira, vezető feladataira, melyet a csoport a tréner irányításával közösen elemez.

• Középvezető és a beosztott kapcsolata

A blokk célja, hogy a csapatműködést köve-tően bemutassa a vezető és beosztottjának alá-fölérendelt kapcsolatából adódó hely-zeteket. Ehhez egyéni középvezetői kompetencia felmérési lapokat adunk át.

•Az első nap összefoglalása

2.nap

Délelőtt (9.00 -12.15)

• A középvezetői kommunikáció

A blokk célja a kommunikáció fontosságának érzékeltetése a középvezetői humán oldali (leaderi) munkájában. Alapvető kommunikációs ismeretek után gyakorlatok mutatják be a középvezetői kommunikációs alaphelyzeteket, az autokratikus és demokratikus vezetés jellemzőit, előnyeit és hátrányait.

• Helyzetorientált vezetés 1.

A Helyzetorientált (Helyzetfüggő) vezetés blokk a Hersey Situational Leadership modell hazai körülményekre átdolgozott változata. A modell első része a beosztott felkészültségével foglalkozik. A résztvevők megtanulják, hogyan ismerik fel beosztottjaik felkészültségét egy adott helyzetre, és ezt hogyan tudatosít-hatják. Példák sorával mutatunk be néhány valós munkahelyi helyzetet, és gyakoroltatjuk a beosztotti hozzáállás felismerését.

• Helyzetorientált vezetés 2.

A modell második része a középvezetői stílusról, és a középvezető/beosztott együtteséről szól. A középvezető feladatra összpontosító illetve az emberi kapcsolatokra összpontosító stílusának bemutatása, és az egyes középvezetői stílusok alkalmazásának bemutatására kerül sor. Gyakorlatokon keresztül értik meg a résztvevők, hogy nincs „jó” vagy „rossz” középvezetői stílus, csak az adott helyzetre érvényes megfelelő vagy helytelen stílus. Példákkal a megfelelő stílus begyakorlására kerül sor a blokk második felében, majd a blokk zárásaként az előző napon az általuk kitöltött képzésvezetői stílus kérdőív elemzése történik.

Délután (13.15- 16.30)

  • Delegálás: Tapasztalataink szerint a középvezetők akkor sem delegálnak, ha erre minden feltétel adott lenne. A blokk a delegálás fontosságát és annak technikai megoldásait ismerteti.

  • Motiválás: A blokkban röviden ismertetjük a motivációs modelleket, és gyakorlati példákon keresztül győzzük meg a résztvevőket, hogy nem a pénz az egyetlen motivációs eszköz. Ennek tisztázása után a motiváció eszközeit mutatjuk be.

  • Közös problémafeltáró beszélgetés: A képzés végén a résztvevőket felkérjük, hogy a csoport előtt (nevek és helyszín említése nélkül) mutassanak be olyan helyzetet a saját középvezetői gyakorlatukból, amelyet jól, illetve sikertelenül kezeltek, és melyet a két napon tanultak alapján másként oldanának meg. Közös megbeszélés, tréneri irányítással és összefoglalással.

  • A képzés összefoglalása, látogatási bizonyítványok kiadása.

Vissza a tájékoztatóra

Keresés


Tréner II. - Dr. Tarnóczi Richárd

Okleveles pszichológus, munka- és szervezet szakpszichológus, munkavédelmi szakmérnök. Évekig dolgozott a Magyar Honvédségnél pszichológusként, szakpszichológusként és a Pszichológiai Intézet vezetőjeként. 1998 óta tart rendszeresen tréningeket.

Nagy tapasztalattal rendelkezik kompetencia- és szervezetfejlesztő tréningek megtervezésében és lebonyolításában. A pszichológusként ill. szakmérnökként eltöltött évek kiváló emberismerettel, alkalmazkodókészséggel és precizitással ruházták fel, amit a tréningrésztvevők maximális odafigyelésként és személyre szóló tanácsokként tapasztalhatnak meg. A tréning két napja alatt pörgős, jó hangulatú, gyakorlatias képzésre számíthatnak a hallgatók.

Szakterületei: munka- és szervezetpszichológia, stresszmenedzsment, kompetenciafejlesztő tréningek, soft skill fejlesztő tréningek, szervezetfejlesztés és coaching - angol nyelven is