Módosult a nagyvállalati "Munkahelyi képzések támogatása" (GINOP-6.1.5-17)

 

A felhívást érintő fontosabb változások:

 • A GINOP Éves Fejlesztési Keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Kormányhatározat módosításával összhangban a rendelkezésre álló keret 21.520.000.000 Ft-ról 18.520.000.000 Ft-ra csökkent.
 • A rendelkezésre álló forrás 66,46%-a a felhívásban megjelölt, nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező megyékben megvalósuló fejlesztések támogatását szolgálja
 • A képzésbe vont saját munkavállalók legalább 10%-os mértékéig külső munkavállaló bevonása kötelező az alábbi célcsoportokból:

    a) bevonást megelőző 12 hónapban igazoltan volt közfoglalkoztatott vagy

    b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy

      c) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek.

 • Kölcsönzött munkaerő támogatása abban az esetben támogatható, amennyiben a sikeres képzést követően állományba kerül a kölcsönzött munkaerő.
 • A képzések lebonyolítása a korábban megfogalmazott belső és külső képzés mellett történhet saját teljesítés keretében (ez utóbbi kizárólag a Fktv. szerinti engedélyezett vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésekre vonatkozik).
 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-ának külső és/vagy saját teljesítésben Fktv. szerint engedélyezett és vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésnek kell lennie.
 • A támogatható képzések - a korábbi 7% - helyett maximum 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés vagy kombinált nyelvi képzés.
 • Módosult és új szempontokkal egészült ki a tartalmi értékelés szempontrendszere:

      o a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti érvényes tanulószerződéssel és vagy együttműködési megállapodással való rendelkezés;

      o felnőttképzési tevékenység folytatásának előnyben részesítése;

      o igazolt működési tapasztalattal rendelkező képzőintézmények igénybevételének előnyben részesítése (árbevétel és működési idő);

      o a szabad vállalkozási zónában megvalósuló projektek előnyben részesítése

 • A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások esetében lehetővé válik, hogy konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújtsanak be.
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 12. 10.00 órától 2018. december 3. 12.00 óráig van lehetőség.
 • A képzési költségek vonatkozásában a képzést lebonyolító képzőintézmény által, a felhívás mellékleteként rendelkezésre álló sablon alapján kiállított referenciadokumentum benyújtása kötelező.
 • A képzések megvalósításának nyomon követése érdekében részletezésre került azon előírás, hogy képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartamára kiterjedő mozgóképet vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni.
 • A felhívás egyes pontjaiban további. értelmezést segítő szövegpontosítások történtek.
 • Könnyebbség még, hogy a korábbiakhoz képest, nem kell HR stratégiát írni(!) csak képzési tervet! (A képzési tervvel kapcsolatos elvárások a lap alján letölthető)
 • A képzés minimum időtartama 20 óra maradt.
 • A projekt fizikai befejezésére 24 hónap áll rendelkezésre.
 • Érdemes még átnézni a Felhívásban az értékelési szempontokat a felhívás 35-39. oldalán, és egy próba pontozást elvégezni. Minimum 55 pont elérése szükséges, da a támogatáshoz minél magasabb pontszám a nyerő. A Felhívás a lap alján letölthető

 • A képzőintézmények tapasztalata is fontos, legalább 5 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező képzőintézmények alkalmazása plusz 3 vagy 6 pontot ér.

Fontosabb változások az elszámolható költségekre vonatkozó korlátok esetében:

 • a képzéshez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át;
 • a képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint a 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat;
 • a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása nem haladhatja meg a projekt összköltségének 30%-át;
 • olyan munkavállalók vonhatóak be a támogatott képzésekbe, akik bruttó munkabére nem haladja meg a 405 459 Ft-ot, azzal, hogy a képzésbe vont saját munkavállalók 10%-ának mértékéig olyan munkavállalók is bevonhatóak a támogatott képzésekbe, akik bruttó munkabére nem haladja meg a 600.000 Ft-ot.

A támogatási kérelmek elbírálásakor előnyt élveznek azon támogatási kérelmek, amelyekben a megjelölt képzések:

 • az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek (Felhívás 2. sz. szakmai melléklete) valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához és/vagy magasabb szintű megvalósításához szükségesek és/vagy az építőipari tevékenység (Felhívás 2.sz. szakmai melléklet) technológiai fejlesztése, hatékonyság javítása érdekében valósulnak meg. (A 2 sz. melléklet a lap alján letölthető)

 • a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások (Felhívás 3. sz. szakmai melléklete) alkalmazására való felkészítését segítik, illetve továbbképzésüket támogatják ezen a területen (3. sz mellékletet a lap alján letölthető) és/vagy

 • Fktv. 2. § 5. pontja szerinti 2016. december 31-ig képzési nyilvántartásba vétellel engedélyezett hatékonyság a munkavégzésben, vagy együttműködési helyzetekben hatékony kommunikáció, vagy általános termelésszervezési ismeretek, vagy csoportvezetői kompetencia fejlesztés tárgyában egyéb képzéseket valósít meg és/vagy

 • munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célozzák, beleértve azokat a nem szállítói képzéseket, amelyek hozzájárulnak a folyamat és teljesítménymenedzsmenthez, munkavégzés támogatásához, ügyfelek eléréséhez, digitálisan támogatott értékesítéshez, üzleti modell fejlesztése digitalizációs megoldásokkal, elektronikus ügyintézéshez, adatelemzési képességek javításához járulnak hozzá

Letölthető mellékletek

Keresés


Képzési referenciáinkból

Vezetőfejlesztés több mint 30 nagyvállalatnál! Hazai és nemzetközi nagyvállalatok részére tartunk vezetői képzéseket, tréningeket magyar és angol nyelven!

Vezetői tréningek

További képzési referenciáink


Kiknek ajánljuk a pályázatot?

 • Azoknak a vállalatoknak, akik önerőből eddig is rendszeresen szerveztek képzéseket munkatársaiknak, vezető beosztású kollégáiknak, és most szeretnék, ha ezeket a költségeket uniós forrásból fedezhetnék.
 • Azoknak a vállalatoknak, akiknek a költségvetésébe eddig nem fért bele a rendszeres képzés, de szeretnék ők is munkatársaik szakmai tudását, nyelvismeretét, vezetői kompetenciát fejleszteni, és képzésekkel, tréningekkel erősíteni a csapatot, növelni a lojalitást, az együttműködést.