Három új pályázat a K+F és innovációban érdekelt cégek részére

Megjelentek a 2014–2020-as gazdaságfejlesztési és innovációs keret terhére kiírt pályázatok, melyek össezesen 71 milliárd forintnyi támogatást jelenthetnek a hazai cégekenek. A GINOP-2.1.3-15 a szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységeket, a GINOP-2.3.3-15 a kutatási infrastruktúrát a GINOP-2.1.1-15 a vállalatok K+F+I tevékenységét támogatja.

Iparjog GINOP-2.1.3-15

(Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében)

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1 milliárd Ft

Elbírálás: 30 nap alatt

Vissza nem térítendő támogatás: 1 millió Ft – 6 millió Ft

Intenzitás: 100%

Előleg igénylésre nincs lehetőség

A projekt időtartama: maximum 24 hónap

Benyújtás: 2015. szeptember 24- től 2017. szeptember 25-ig.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

• mikro-, kis- és középvállalkozások,

• költségvetési szervek,

• költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei,

• jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságok részére

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE ÉS AZ IGÉNYELHETŐ VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (önállóan nem támogatható) /maximum 200.000Ft/:

Az iparjogvédelmi oltalmazási lehetőségek érdekében újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket.

II. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek /hazai oltalomszerzés esetén maximum 1 millió forint, külföldi oltalomszerzés esetén maximum 3 millió Ft/:

a. Iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket.

b. Hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele;

c. Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele;

d. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;

e. Európai szabadalom hatályosítása;

f. A támogatási igény benyújtásától számított maximum 3 éve megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek.

III. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek / maximum 2 millió Ft/:

a. A szellemi vagyon értékelése egy adott innovatív megoldás kvantitatív és kvalitatív eszközökkel való értékelése annak érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen a megoldás értékét és a fejlesztésre fordított befektetés megtérülését.

b. A szellemi vagyon audit igénybe vétele, amely során átvilágításra kerül a vállalkozás tulajdonában lévő szellemivagyon-portfólió, és beazonosításra kerülnek a szellemitulajdon-védelem szempontjából szükséges lépések.

Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás - GINOP-2.3.3-15

Megjelenés: 2015.08.25.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 milliárd Ft

Elbírálás: 30 nap alatt

Vissza nem térítendő támogatás: 50 millió Ft – 1000 millió Ft

Előleg max. 75%, maximum 450 millió Ft

Támogatási intenzitás: max. 100%

A projekt időtartama: maximum 36 hónap

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

• a kormányzati kutatóintézmények,

• felsőoktatási intézmények,

• akadémiai kutatóintézmények,

• állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok

A támogatási kérelmet benyújtó szervezet(ek) vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hazai kutatás-fejlesztő szféra számára nemzetközileg is versenyképes kutatási, fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtására alkalmas, a különböző nemzetközi kutatási együttműködésekben való hatékony részvéte.

A FELHÍVÁS KERETÉBEN AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATHATÓAK:

• a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan támogatható),

• a kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések (önállóan nem támogatható),

• projekt előkészítés (önállóan nem támogatható),

• projekt menedzsment (önállóan nem támogatható),

• tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható),

• szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható).

Az alábbi feltételek vállalása szükséges minden projekthez kapcsolódóan a pénzügyi befejezést követő 3. üzleti év végére:

• Kötelező:

o Bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba (a kutatási infrastruktúra által generált nemzetközi kutatási együttműködési megállapodások száma) és

o Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára (együttműködési megállapodások száma) és

o A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók számának növelése teljes munkaidőre számítva (belső nyilvántartás) és

• az alábbi két vállalás közül egy választandó

o A kedvezményezett szervezet(ek)nél a beszerzett eszköz oktatási célú felhasználása (felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók számára gyakorlati tárgy keretében beépített oktatási anyag, katalógussal és fotódokumentációval vagy videó filmmel dokumentálva) vagy

o A kutatáshoz kapcsolódó szabadalmak, publikációk növelése (a kutatóhelyre eső, külsős kutatókkal közös publikációk, szabadalmak száma).

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása - GINOP-2.1.1-15

Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására.

Megjelenés: 2015.08.25.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50 milliárd Ft

Elbírálás: 30 nap alatt

Vissza nem térítendő támogatás: 50 millió Ft – 1000 millió Ft

Előleg max. 75%, maximum 450 millió Ft

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10 %-át kitevő igazolt saját forrással, regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

A projekt időtartama: maximum 24 hónap

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

  1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok

a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

  1. jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá

A támogatási kérelmet benyújtó szervezet(ek) vállalják,

• projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez;

• a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;

• a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek;

• a projekt révén új K+F+I munkahelyek jönnek létre a vállalati szférában.

A FELHÍVÁS KERETÉBEN AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATHATÓAK:

  1. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

a. Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a) - alkalmazott (ipari) kutatás

b. Kísérleti fejlesztés

  1. Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) (A tevékenységek önállóan nem támogathatók)

a. Projekt előkészítési tevékenység

b. Projektmenedzsment tevékenység

c. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele

d. A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

  1. Regionális beruházási támogatás keretében (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) (A tevékenységek önállóan nem támogathatók)

a) Eszközbeszerzés Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

c) Immateriális javak beszerzése

d) A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek

  1. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében (A tevékenységek önállóan nem támogathatók)

a) Eszközbeszerzés

b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

c) Immateriális javak beszerzése

d) A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek

  1. A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében (minimum 300 millió, maximum 1000 millió Ft):

a) Eljárás-innováció: új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása (ideértve a technikákban, felszerelésekben vagy szoftverekben eszközölt jelentős változtatásokat).

  1. A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (max. 40 millió Ft) (A tevékenység önállóan nem támogathat):

a) A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

Üzleti hasznosíthatóság: a K+F+I tevékenység eredményéből származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.

A pályázatokkal kapocsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Hívjon minket a +36 62 426 655 telefonszámon, vagy írjon üzenetet>>>

Keresés


Referenciáinkból - Szent István tér

Szegeden a Szent István téri víztorony és tér rehabilitációja projekt során a város egyik központi terének rekonstrukciójára került sor.

Szeged, Szent István tér

További referenciáink