Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

Jelen tájékoztató célja, hogy mielőtt megadná az adatait, megismerhesse, hogy a képző intézményünk milyen adatokat és milyen célból kér el Öntől, és hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat.

A McMillan & Baneth Vezetési Tanácsadó Kft. jelen tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR vonatkozó cikkében foglaltakat vette figyelembe.

Online webináriumon/meetingen való részvétel

Online rendezvényeinkre jelentkezőktől a következő adatokat kérjük el: név, beosztás, cégnév, email, telefon, fizetős rendezvény esetén a számlafizető neve, címe. Az adatokat kizárólag kapcsolattartás, illetve amennyiben releváns, számlázáshoz használjuk fel. A rendezvényeken a Zoom által nyújtott automatikus videórögzítést alkalmazzuk, kizárólag a rendezvények után készülő írásos emlékeztető elkészítéséhez.

Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel

Amennyiben Ön olyan képzésen vesz részt (például, állami vagy EU-s forrásból megvalósuló képzés, vagy olyan képzési típus, amelyre a felnőttképzési engedéllyel rendelkezünk) és a képző a felnőttképzési törvény* szerint valósul meg, úgy a következő adatokat kell Öntől elkérnünk:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • neme,
 • állampolgársága,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • telefonszáma,
 • nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
 • a résztvevő társadalombiztosítási azonosító jele,
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,
 • támogatott képzések esetén, amennyiben azt a támogatói szerződés előírja: pl. fotók, hangfelvételek,
 • munkaerő-piaci státusz.

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.

Az adataihoz intézményünk részéről az adminisztrátor munkatársunk, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatársunk és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

Az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján öt évig kötelesek vagyunk megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig.

A képzőintézményünk az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve, ha Ön állami/EU-s támogatással megvalósuló képzésen vesz részt. Ebben az esetben a támogató részére a képzéssel kapcsolatos személyes adatai továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

Szabad piaci szolgáltatásként nyújtott képzésen való részvétel

Amennyiben Ön olyan képzésen vesz részt, amelyet úgynevezett szabad piaci szolgáltatásként nyújtunk, csak a szerződéskötéshez, a kötelező statisztikákhoz**, valamint a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kérjük el Öntől:

 • név,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • telefonszám/mobiltelefonszám, és vagy e-mail cím,
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • munkaerő-piaci státusz,
 • legmagasabb befejezett iskolai végzettsége

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen. Jogalapja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Jogos érdeke Önnek is, és a képző intézménynek is, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon, stb.) Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.

Az adataihoz intézményünk részéről az adminisztrátor munkatársunk, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatársunk és az oktató férhet hozzá.Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A intézményünk az adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti. A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja.

A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

A McMillan & Baneth Vezetési Tanácsadó Kft. internet szolgáltatója: Magyar Telekom Nyrt. A honlapon való böngészéskor Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngészőjében módosíthatja. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább. ** A panasztételhez való jog**: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu , ugyfelszolgalat@naih.hu .

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik.

Amennyiben Önnek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi elérhetőségek egyikén fordulhat hozzánk:

Az adatkezelő intézmény megnevezése: McMillan & Baneth Vezetési Tanácsadó Kft.
Székhelye: 6721 Szeged, Juhász Gy. u. 18/a
Telefonszáma: +36 62 426 655
E-mail: mbgroup@mbgroup.hu
Adatkezelés helyszíne: Az Adatkezelő székhelye
Adószáma: 10342581-2-06
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92814/2016

Szerzői jogok

A www.mbgroup.hu honlap teljes tartalma, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében, szerzői jogvédelem alá esik. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldalon megjelenő tartalmakat átmásolni, más honlapokon, egyéb fórumokon terjeszteni. A weboldalon található tartalmak felhasználása és közzététele csak a weboldal üzemeltetőjének írásbeli engedélyével és a forrás megjelölésével lehetséges!

Hatályos: 2018. május 25-től

Baneth Ádám

ügyvezető igazgató


.* A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény.

** A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései alapján az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programba (OSAP) jelentendő anonim adatok.

Keresés


Referenciáinkból

Szeged elektromos tömegközlekedés-fejlesztése

A projekt pénzügyi menedzselési feladatainak ellátásában vettünk részt.

Szeged elektromos tömegközlekedés projekt

További referenciáink